's Echo vo dr Feldbergstrooss
Ciao Leu, Ciao
So, Frau Fasnacht!
Musik: T.-M. Reck
Eis, wo wieder chunnt
Musik: D. Jost